A Déli istentisztelet-et elődeink azokon a napokon végezték, amikor nem volt Szent Liturgia a templomban – akár mert arra a napra nincs előírva a végzése (pl. Királyi imaórák napja), akár mert azon a napon nem tudott áldozópap szolgálni a templomban. Ez a kiadvány azért készült, hogy a szikszói hívek, vagy azok, akik Szikszón betegség vagy más ok miatt nem tudnak részt venni a Szent Liturgián, ne maradjanak hétköznap sem közösségi imádság nélkül, és tudják őseink imádságaival megszentelni napjukat, életüket, önmagukat és mindazokat, akikért imádkoznak.

Szent atyáink imái által, Úr Jézus Krisztus † Istenünk, könyörülj rajtunk!
Ámen!
Szokásos kezdet
Dicsőség néked, † Istenünk, dicsőség néked!
MENNYEI KIRÁLY, Vigasztaló, igazságnak Lelke, / Ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, / minden jónak kútfeje és az életnek
megadója, / jöjj el és lakozzál mibennünk, / és tisztíts meg minket minden szennytől, / és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket! Szent Isten, szent † Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk! (3-szor)
Dicsőség az Atyának és † Fiúnak és Szentléleknek, / most és mindenkor és örökkön-örökké! Ámen.
Szentháromság, könyörülj rajtunk! / Urunk, tisztíts meg bű¬neinktől! / Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! / Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a Te nevedért!
Uram, irgalmazz! (3-szor)
Dicsőség az Atyának és † Fiúnak és Szentléleknek, / most és mindenkor és örökkön-örökké! Ámen.
MI ATYÁNK, Aki a mennyekben vagy, / szenteltessék meg a Te neved! / Jöjjön el a Te országod! / Legyen meg a Te akaratod, / amint a mennyben,
úgy a földön is! / Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! / És bocsásd meg vétkeinket, / miképpen mi is megbocsátunk az
ellenünk vétkezőknek! / És ne vígy minket kísértésbe, / de szabadíts meg a gonosztól!
Mert Tiéd az Ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és † Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.
Ámen.
Uram, irgalmazz! (12-szer)
Dicsőség az Atyának és † Fiúnak és Szentléleknek, / most és mindenkor és örökkön-örökké! Ámen.
Jertek, imádjuk † a mi Királyunkat és Istenünket!
Jertek, imádjuk † Krisztust, a mi Királyunkat és Istenünket!
Jertek, boruljunk le és imádjuk † magát Jézus Krisztust, a mi Királyunkat, Urunkat és Istenünket!

102. zsoltár
Áldjad, én lelkem, az Urat, / és minden, ami bennem vagyon, az Ő szent nevét!
Áldjad, én lelkem, az Urat, / és ne feledd el semmi adományát;
Ki megkegyelmez minden gonoszságodnak, / Ki meggyógyítja minden betegségedet.
Ki a veszedelemből kiszabadítja éltedet, / Ki téged megkoronáz irgalmassággal és könyörülettel.
Ki betölti jókkal kívánságodat, / hogy megújuljon ifjúságod, mint a sasé.
Irgalmasságot cselekszik az Úr / és ítéletet minden igaztalanul szenvedőnek.
Kijelentette Mózesnek az ő utait, / Izrael fiainak az ő akaratát.
Könyörülő és irgalmas az Úr, / hosszantűrő és igen irgalmas.
Nem tart haragot örökké, / sem örökké nem fenyeget.
Nem bűneink szerint cselekszik velünk, / és nem gonoszságaink szerint fizet nekünk.
Mert amily magas az ég a föld felett, / oly erőssé teszi irgalmát az Őt félőkön.
Amily messze vagyon napkelet nyugattól, / annyira távolítja el tőlünk gonoszságainkat.
Mint az Atya könyörül fiain, / úgy könyörül az Úr az Őt félőkön.
Mert ő ismeri alkatunkat, / megemlékezik, hogy mi por vagyunk.
Az ember napjai, mint a széna, / elhervad ő, mint a mezei virág,
melyen ha átmegy a szél, meg nem marad, / és többé helyét sem ismerjük meg.
Az Úr irgalmassága pedig öröktől van, és mindörökké az Őt félőkön, / és az Ő igazsága a fiak fiain,
azokon, kik megtartják szövetségét és megemlékeznek parancsairól, / hogy azokat cselekedjék.
Az Úr mennyben helyezte az Ő székét, / és uralmának minden alá van vetve.
Áldjátok az Urat, minden Ő angyalai, hatalmas erejűek, / az Ő igéjének cselekvői, mihelyt beszéde hangját halljátok!
Áldjátok az Urat, minden erősei, / ti szolgái, kik az Ő akaratát cselekszitek!
Áldjátok az Urat, minden alkotmányai, / az Ő uralkodásának minden helyén áldjad, én lelkem, az Urat!
Az Ő uralkodásának minden helyén / áldjad, én lelkem, az Urat!
Dicsőség az Atyának és † Fiúnak és Szentléleknek!
145. zsoltár
Dicsérd, én lelkem, az Urat! / Dicsérem az Urat életemben.
Dicséretet mondok az én Istenemnek, / valamíg leszek.
Ne bízzatok a fejedelmekben, az emberek fiaiban, / kik nem segíthetnek.
Kimegy lelkük és visszatérnek földükbe, / azon a nap elvész minden gondolatuk.
Boldogok, akiknek segítőjük Jákob Istene, / és reménysége az ő Urában és Istenében,
Ki az eget és földet teremtette, / a tengert és mindazt, mi azokban vagyon;
Ki az igazmondást örökké megtartja, / ítéletet tesz a méltatlanul szenvedőknek, eledelt ad az éhezőknek.
Az Úr föloldja a foglyokat, az Úr megvilágosítja a vakokat. / Az Úr fölemeli a leverteket, az Úr szereti az igazakat.
Az Úr megőrzi a jövevényeket, az árvát és özvegyet fölfogja, / és a bűnösök utait elveszti.
Az Úr országol mindörökké, / a te Istened, Sion, nemzedékről nemzedékre.
Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.
Énekelve:
ISTENNEK EGYSZÜLÖTT FIA / és Igéje, / Ki halhatatlan vagy, / és a mi üdvösségünkért / a Szent Istenszülő és mindenkor szűz Máriától / megtestesülni kegyeskedtél, / változatlanul emberré lettél, / megfeszíttettél, / Krisztus Istenünk, / legyőzted halállal a halált, / Ki egyike vagy a Szentháromságnak / az Atyával és † Szentlélekkel / együtt dicsérendő, / üdvözíts minket! Boldogságok
Énekelve:
EMLÉKEZZÉL RÓLUNK, URUNK, / midőn eljössz a Te Országodba!
Boldogok a lelki szegények, / mert övék mennyeknek országa.
Az előverset megismételve minden „boldogság” után.
Emlékezzél rólunk, Urunk, / midőn eljössz…
Boldogok a szelídek, / mert ők bírják a földet.
Boldogok, akik sírnak, / mert ők megvigasztaltatnak.
Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, / mert ők megelégíttetnek.
Boldogok az irgalmasok, / mert ők irgalmasságot nyernek.
Boldogok a tisztaszívűek, / mert ők meglátják az Istent.
Boldogok a békességesek, / mert ők Isten fiainak hívatnak.
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, / mert övék mennyeknek országa.
Boldogok vagytok, midőn szidalmaznak és üldöznek titeket / és hazudván minden rosszat mondanak ellenetek énérettem.
Örüljetek és vigadjatok, / mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben!
Dicsőség az Atyának és † Fiúnak és Szentléleknek, / most és mindenkor és örökkön-örökké! Ámen.

Nagyböjtben metániákkal, máskor csak énekelve:
Emlékezzél rólunk, Urunk, / midőn eljössz a Te Országodba!
Emlékezzél rólunk, Uralkodó, / midőn eljössz a Te Országodba!
Emlékezzél rólunk, Szentek Szentje, / midőn eljössz a Te Országodba!
Metániák nélkül folytatva:
A mennyei kar énekel Téged és mondja: / Szent, szent, szent a seregek Ura, / teljes az ég és a föld a Te dicsőségeddel.
Járuljatok hozzája és megvilágosodtok, / és orcátok nem szégyenül meg.
A mennyei kar énekel Téged és mondja: / Szent, szent, szent a seregek Ura, / teljes az ég és a föld a Te dicsőségeddel.

Dicsőség az Atyának és † Fiúnak és Szentléleknek.
A szent angyalok és arkangyalok kara / az összes mennyei erőkkel együtt énekel és dicsőít Téged és mondja: / Szent, szent, szent a seregek Ura, / teljes az ég és a föld a Te dicsőségeddel.

Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.
HISZEK EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, / mennynek és földnek minden látható és láthatatlan dolgoknak Teremtőjében.
És az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött Fiában, / Ki az Atyától öröktől fogva született.
Világosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, / Aki született és nem teremtetett, Ki az Atyával egyvalóságú, Ki által mindenek lettek. Aki miérettünk, emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, / és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától és emberré lett. És megfeszíttetett miérettünk Poncius Pilátus alatt, / és szenvedett és eltemettetett és feltámadott harmadnapon az Írások szerint. És fölment a mennyekbe és ül az Atyának jobbján, / és ismét eljövend dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az Ő Országának nem lesz vége.
És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, Ki az Atyától és Fiútól származik, / Ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőíttetik, ki szólott a próféták által.
Hiszek egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban. / Vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára.
Várom a holtak föltámadását / és a jövendő örök életet. Ámen.
TÖRÖLD EL, / távoztasd, / bocsásd meg, Istenem, / minden szándékos és akaratlan vétkeimet, / melyeket szóval és tettel, / gondolattal vagy kívánsággal, / tudva vagy tudtomon kívül, / éjjel vagy nappal elkövettem! / Bocsásd meg nekem min¬de¬ze¬ket, / mint jóságos és emberszerető!

MI ATYÁNK, Aki a mennyekben vagy, / szenteltessék meg a Te neved! / Jöjjön el a Te országod! / Legyen meg a Te akaratod, / amint a mennyben, úgy a földön is! / Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! / És bocsásd meg vétkeinket, / miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek! / És ne vígy minket kísértésbe, / de szabadíts meg a gonosztól!
Mert Tiéd az Ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és † Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.
Ámen.

Az Úr és az Istenszülő ünnepein az ünnep kontákja következik.
Ünnepkörben (ha ismert, akkor) a napi szent kontákja, majd Dicsőség… Most és…-re az ünnep kontákja következik.

Hétköznapokon a következő négy (öt) kontákot énekeljük:

1. konták, az Istenszülő Szűz Mária születése-templomé,
4. hang
A TE SZÜLETÉSED ÁLTAL, Legtisztább Szűz, / Joákim és Anna a magtalanság szégyenétől, / Ádám és Éva pedig a halál enyészetétől szabadultak meg. / Ezt ünneplik a te népeid is, / letévén az ősi bűn terhét, / midőn így kiáltanak hozzád: / Magtalanság szülte az Istenanyát, / a mi életünk táplálóját!

2. konták, a heti napé, a következőkből:

Hétfőn, 2. hang
ISTENNEK FŐHARCOSAI, / az isteni dicsőség szolgálattevői, / angyalok fejedelmei s az emberek oktatói, / kérjetek nekünk hasznosat és nagy kegyelmet, / mint a testnélküliek főharcosai!

Kedden, 3. hang
KI AZELŐTT magtalan volt, / az ma Krisztus Előhírnökét, a minden jóslatok teljesülését szüli. / Mert Akit a próféták jövendölének, / arra ő feltevé kezét a Jordánban, / és lőn az isteni Igének prófétája, apostola és Előhírnöke.

Szerdán és pénteken, 4. hang
AKI ÖNKÉNT EMELKEDTÉL FÖL a Keresztre, Krisztus Istenünk, / ajándékozd kegyelmedet a Te rólad nevezett új népednek! / Örvendeztess meg isteni erőddel mindnyájunkat, / és segíts diadalra minden megtámadóink ellen, / kik védeszközül bírjuk a Te békefegyveredet, / a legyőzhetetlen győzelmet.

Csütörtökön, 2. hang
A BÁTOR ÉS ISTENI SZÓZATÚ hithirdetőket, / az apostolok fejeit a mennyei javak élvezetébe és nyugalmába fogadtad be, Urunk, / mert az ő szenvedéseiket és halálukat minden áldozatnál kedvesebbnek vetted, / Ki egyedül ismered a szívek legbensőbb titkait.

és 3. hang
MŰRA VÁROSÁBAN, Szent Miklós atya, igazi főpásztor voltál, / mert Krisztus evangéliumát betöltvén, lelkedet adtad a te népedért, / és megmentetted az ártatlanokat a haláltól. / Azért föl is magasztaltattál, / mint az isteni malasztnak hathatós kiszolgálója.

Szombaton, 8. hang
MINT A TEREMTMÉNYEK ZSENGÉIT, mutatja be Neked / a mindenség, áldozatul az istenfélő vértanúkat. / Az ő imádságaik által / és az Istenszülő kedvéért / őrizd meg Egyházadat és népedet, Urunk, / mint egyetlen irgalmas!

(Ha ismert, akkor) A napi szent kontákja (3. konták) következik,
utána pedig a 3. (4.) konták elhunytjainkért, 8. hang
Dicsőség az Atyának és † Fiúnak és Szentléleknek.
SZENTEIDDEL NYUGTASD MEG, KRISZTUS, / a Te elhunyt szolgáidnak lelkét, / hol nincs fájdalom, sem aggódás, sem sóhaj, / de végtelen élet!

4. (5.) konták, az Istenszülőhöz, 6. hang
Most és mindenkor és örökkön-örökké! Ámen.
A KERESZTÉNYEK MEGSZÉGYENÜLHETETLEN PÁRTFOGÓJA, / a Teremtő előtt a mi változhatatlan közbenjárónk, / Istenszülő Szűz, / ne vesd meg a mi bűnös ajkainkról eredő imádságunkat, / de mint jóságos, előzz meg minket segítségeddel, / kik hozzád buzgón fohászkodunk! / Figyelmezz a mi imádságunk szavára, / és siess a te engesztelő pártfogásoddal, / könyörögvén az Úrhoz érettünk, / mint a te hűséges tisztelőidért!

Uram, irgalmazz! (40-szer)

Nagyböjtben így folytatódik:

Ki minden időben…
Uram, irgalmazz! (3-szor)
Dicsőség. Most és.
Ki a keruboknál tiszteltebb…
Az Úr nevében…
Könyörüljön rajtunk az Isten…
Életem Ura és Uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét! (metánia)
Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, állhatatosság és szeretet lelkét! (metánia)
Igen, Uram, Királyom! Add meg, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljem felebarátomat, mert áldott vagy örökkön-örökké! Ámen. (metánia)

Háromszorszent
Miatyánk
Uram, irgalmazz! (12-szer) s a következő ima:

Nagyböjtön kívül így folytatódik:

Legszentebb Szentháromság, egyvalóságú hatalom és feloszthatatlan királyság, minden jónak kútfeje, légy kegyes most hozzám, bűnöshöz is, tisztítsd meg, s tedd értelmessé szívemet! Moss le rólam minden szennyet! Világosítsd föl elmémet, hogy folytonosan dicsőítselek, énekeljelek, imádjalak és mondjam: Egy a szent, egy az Úr, Jézus Krisztus, az Atyaisten dicsőségére. Ámen.

Énekelve 3-szor:
ÁLDOTT LEGYEN AZ ÚR NEVE mostantól mindörökké!

33. zsoltár
Áldom az Urat minden időben, / az Ő dicsérete számban lesz mindenkoron.
Az Úrban dicsekedik az én lelkem, / hallják meg ezt a szelídek és vigadjanak.
Magasztaljátok az Urat velem, / és dicsőítsük az Ő nevét egyetemben.
Kerestem az Urat és meghallgatott engem, / és minden szorongatásomból megmentett engem.
Járuljatok hozzá és megvilágosodtok, / és orcátok nem szégyenül meg.
Ez a szegény kiáltott és az Úr meghallgatta őt, / és minden szorongatásból kiszabadította őt.
Az Úr angyala az Őt félők körül lakozik / és megmenti őket.
Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr, / boldog ember, ki Őbenne bízik!
Féljétek az Urat, minden szentjei, / mert nincs fogyatkozásuk az Őt félőknek.
A gazdagok szűkölködtek és éheztek, / de kik az Urat keresik, semmi jóban meg nem fogyatkoztak.
Jöjjetek, fiaim, halljatok engem, / az Úr félelmére tanítlak titeket.
Ki az az ember, ki életet óhajt / és jó napokat szeret látni?
Tiltsd el nyelvedet a gonosztól, / és ajkaid ne szóljanak csalárdságot.
Távozzál a gonosztól és cselekedjél jót, / keresd a békét és kövesd azt.
Az Úr szemei az igazakon, / és fülei azok könyörgésein.
Az Úr orcája pedig a gonosztevőkön van, / hogy elveszítse a földről azok emlékezetét.
Az igazak kiáltottak és az Úr meghallgatta őket, / és minden szorongásokból kiszabadította őket.
Közel van az Úr azokhoz, kik töredelmes szívűek, / és az alázatos lelkűeket megsegíti.
Sok az igazak szorongása, / de mindazokból kiszabadítja őket az Úr.
Az Úr megőrzi minden csontjukat, / egy sem törik el azok közül.
A bűnösök halála igen gonosz, / és kik gyűlölik az igazat, vétkeznek.
Az Úr megváltja szolgái lelkét, / és mindazok kik benne bíznak, nem vétkeznek.
Dicsőség az Atyának és † Fiúnak és Szentléleknek, / most és mindenkor és örökkön-örökké! Ámen.

Énekelve:
VALÓBAN MÉLTÓ dicsérni téged, Istenszülő, / a boldogságost és szeplőtelent, / és a mi Istenünknek Anyját, / ki a keruboknál tiszteltebb / és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, / ki az Istent, az Igét sérülés nélkül szülted, / téged, valóságos Istenszülő, magasztalunk!

Dicsőség néked, Krisztus † Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked!
Dicsőség az Atyának és † Fiúnak és Szentléleknek, / most és mindenkor és örökkön-örökké! Ámen. / Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! / Adj áldást, Uram!
Krisztus, igaz † Istenünk – az ő legtisztább Anyjának imái által, kinek születése tiszteletére épült szentegyházunk, a drága és elevenítő Szent Keresztnek erejével, a tiszteletreméltó testnélküli mennyei erőknek oltalma, a tisztes és dicső próféta, Előkövet és Keresztelő Jánosnak, a szent, dicső és mindenekfölött dicséretes apostoloknak, a szent és jó¬győ¬zel¬mű vértanúknak, szentéletű és isteni ihletettségű atyáinknak, a szent, igaz és isteni ősök, Joákim és Annának és minden szenteinek esedezései által – könyörüljön rajtunk és † üdvözítsen minket, mint jóságos és emberszerető!
Ámen.
Szent atyáink imái által, Úr Jézus Krisztus † Istenünk, könyörülj rajtunk!
Ámen.